Canaan Online wprowadza dziœ pierwsze darmowe rozszerzenie:

INFORMACJA PRASOWA

Przegl¹darkowa gra MMO, nale¿¹ca do portfolio gPotato Europe, oferuje zupe³nie nowe poziomy, pozwala na hodowanie„chowañców” i pozwala na odkrycie ca³kiem nowych terytoriów.

Dublin, Irlandia– 8 kwietnia 2010. gPotato ma przyjemnoœæ og³osiæ premierê„Journey to Elven Land”, pierwszego rozszerzenia do gry MMO w stylu manga Canaan Online. Rozszerzenie daje mo¿liwoœæ osi¹gniêcia a¿ 80. poziomu, pozwala na dostêp do trzech nowych stref pe³nych interesuj¹cych zadañ oraz wprowadza opcjê demonta¿u ekwipunku, trenowania„Chowañców”

i walk w trybie PvP.

Nowy system“hodowli chowañców” pozwala graczom Canaan Online na³¹czenie i stwarzanie potê¿niejszych postaci, podczas gdy opcja demonta¿u umo¿liwia zdemontowanie niepotrzebnego sprzêtu, by nastêpnie u¿yæ go jako materia³u do tworzenia nowego ekwipunku.

Nowa mapa Fellias daje graczom dostêp do strefy Golden Lake, a Kartal Peninsula zawiera w sobie strefê Tranquil Valley. Ponadto, w grze pojawi³y siê 2 dodatkowe strefy: Meditation Battlefield oraz Red Lake Battlefield, w których bêd¹ odbywa³y siê jeszcze bardziej wymagaj¹ce walki ni¿ kiedykolwiek wczeœniej. Strefy te posiadaj¹ kilku„bossów” i zosta³y zaprojektowane by anga¿owaæ grupy doœwiadczonych bohaterów. Nareszcie gracze bêd¹ mogli kontynuowaæ swoje przygody, odkrywaj¹c w Elven Land zupe³nie nowe, zjawiskowe skarby.

Gra jest dostêpna bezp³atnie zarówno na PC, jak i Mac oraz nie wymagaœci¹gania¿adnych plików– wystarczy zarejestrowaæ siê na oficjalnej stronie gry: http://canaan.gpotato.eu lub zalogowaæ siê na swoim koncie gPotato.eu, by natychmiast rozpocz¹æ przygodê z Canaan Online!

Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na oficjalnej stronie Canaan Online: http://canaan.gpotato.eu.

O Canaan Online

Canaan Online jest bezp³atn¹, przegl¹darkow¹ i spo³ecznoœciow¹ gr¹ MMO, przygotowan¹ przez XPEC Entertainment i wydan¹ w Europie w jêzyku angielskim, francuskim i niemieckim. Gra jest dostêpna na portalu gamingowym gPotato.eu.

Na graczy Canaan Online czeka ekscytuj¹ca przygoda– odkrywaj¹c kolejne w¹tki historii trzeba wykonaæ setki zadañ. Gra posiada zaawansowany system„chowañców” obejmuj¹cy kilkadziesi¹t dostêpnych postaci, które mo¿na pojmaæ, wytrenowaæ i sprzedaæ, a ponadto gra oferuje ciekawe przestrzenie, lochy, system trenowania, dom aukcyjny oraz dobrze rozwiniêty chat. Ponadto daje mo¿liwoœæ korzystania z trybu automatycznego lub rêcznego, zaspokajaj¹c potrzeby ka¿dego gracza. Ta bezp³atna gra MMORPG jest dostêpna bezp³atnie na swojej oficjalnej, europejskiej stronie internetowej: http://canaan.gpotato.eu.

O Gala Networks Europe Ltd. i gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. to wiod¹cy, europejski wydawca bezp³atnych gier online. Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez hosting, wydawanie oraz dystrybucjê bezp³atnych gier online, umieszczonych na portalu www.gPotato.eu. Firma zosta³a za³o¿ona w 2006 roku w Dublinie, a w jej portfolio znajduj¹ siê takie gry MMORPG jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online and Castle of Heroes. Portal gPotato.eu skupia obecnie ponad 3,000,000 fanów gier. Allods Online, pi¹ta gra portalu, zostanie uruchomiona na pocz¹tku 2010 roku. Canaan Online i Castle of Heroes bêd¹ dostêpne na pocz¹tku 2010 roku,

a Project 9 ruszy podczas 2010 roku. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na stronie www.gala-net.eu.

Social Networks:

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Canaan/237900926314

Twitter: http://www.twitter.com/canaan_en

PR Contact: media@gpotato.eu


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.