Najnowsze uaktualnienie gry Dragonica–“Paris Strikes Back”

INFORMACJA PRASOWA

Kluczowe uaktualnienie dla Dragonica wzbogaci grê o profesje czwartej klasy, nowe lochy oraz wiele innych atrakcji!

Dublin, Irlandia– 23 kwietnia 2010– Dragonica, bezp³atna gra online w stylu manga, dostêpna

na portalu gPotato.eu, wprowadza d³ugo wyczekiwane nowoœci w najwiêkszym dotychczas uaktualnieniu gry. Jest ono planowane na czerwiec 2010 roku.

Dragonica– Paris Strikes Back zawiera nowy, ekscytuj¹cy kontent dla wszystkich graczy, jak równie¿ ulepszone zadania, mapy i klasy, zaprojektowane tak, aby dostarczyæœwie¿ych wyzwañ dla obecnych

i przysz³ych graczy.

Gracze bêd¹ teraz mogli osi¹gn¹æ a¿ 70 poziomów. Czwarta profesja, zawieraj¹ca osiem zupe³nie nowych klas, zostanie uruchomiona i da u¿ytkownikom dostêp do jeszcze bardziej ni¿ kiedykolwiek pasjonuj¹cych i emocjonuj¹ych lochów oraz zadañ. Systemy nagradzania doœwiadczenia

i zdobywania kolejnych poziomów równie¿ zosta³y ulepszone, umo¿liwiaj¹c graczom szybsze“awansowanie” - tak¿e dla drugiej, trzeciej i czwartej postaci.

To ogromne rozszerzenie sprawi tak¿e,¿e dostêpne stan¹ siê nowe tryby lochów pozwalaj¹ce graczom na wspó³pracê w ramach wiêkszych grup, w szczególnoœci w lochach Van Cliff i Drakos, które wzbogac¹ siê o potê¿niejsze potwory na ka¿dym piêtrze oraz kilka mocniejszych i ulepszonych lokalnych potworów. Gracze bêd¹ musieli u¿yæ ca³ych swoich najpotê¿niejszych si³ i nowonabytych umiejêtnoœci, aby odeprzeæ ataki nikczemników z Dragonica.

O Dragonica

Do³¹cz do kolorowego, fantastycznegoœwiata Dragonica i odkryj pe³ne akcji przygody, które czekaj¹

na u¿ytkowników tej ekscytuj¹cej gry MMORPG. Dragonica jest wydana przez Gala Networks Europe

w jêzyku angielskim, francuskim i niemieckim na portalu gamingowym gPotato.eu.

Ciesz siê oryginaln¹ i dynamiczn¹ rozgrywk¹ za pomoc¹ klawiatury lub gamepad’a! Trójwymiarowyœwiat manga w Dragonica i pe³na akcji rozgrywka w stylu gier arcade gwarantuj¹ najlepsze doœwiadczenia dla graczy. Baw siê wykonuj¹c ponad 1500 zadañ i zdobywaj kolorowe umiejêtnoœci podczas polowania

na potwory w ciemnych lochach i podczas pokonywania innych graczy w 10 strefach PvP i 50 arenach Emporia. Aby zagraæ w tê bezp³atn¹ grê wystarczy zarejestrowaæ siê na portalu gPotato.eu i zainstalowaæ grê bezpoœrednio z oficjalnej europejskiej strony http://dragonica.gpotato.eu.

O Gala Networks Europe Ltd.&gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. to wiod¹cy, europejski wydawca bezp³atnych gier online. Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez hosting, wydawanie oraz dystrybucjê bezp³atnych gier online, umieszczonych na portalu www.gPotato.eu. Firma zosta³a za³o¿ona w 2006 roku

w Dublinie, a w jej portfolio znajduj¹ siê takie tytu³y MMORPG jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online, Castle of Heroes i Canaan Online. Portal gPotato.eu skupia obecnie ponad 4,000,000 u¿ytkowników.Ósma gra portalu, znana obecnie pod roboczym tytu³em“Project 9” zostanie wydana w 2010 roku. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na stronie www.gala-net.eu.

O Barunson Interactive

Barunson Interactive Co. Ltd. jest deweloperem i wydawc¹ gier, za³o¿onym w 2003 roku w Korei Po³udniowej. Oddzia³ grupy Barunson Inc. odpowiedzialny za rozrywkê– Barunson Interactive– zdoby³ bogate doœwiadczenie eksperckie w tworzeniu i zarz¹dzaniu grami poprzez tytu³y: fantastyczny MMORPG Dragon Raja oraz gra akcji S.O.S. Obie pozycje s¹ dostêpne w wielu krajach.

Dodatkowe informacje na temat Dragonica s¹ dostêpne na portalach:

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Dragonica/46941869931

Twitter: http://twitter.com/dragonica_en

YouTube: http://www.youtube.com/dragonica

Kontakt dla mediów: media@gpotato.eu 


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.