Pierwsze uaktualnienie Allods Online ju¿ wkrótce!

INFORMACJA PRASOWA

Wa¿ne uaktualnienie Allods Online wprowadzi do gry ArenêŒmierci (Arena of Death)

oraz wiele ulepszeñ w rozgrywkach i grafice

Dublin, Irlandia– 21 kwietnia 2010– Gala Networks Europe, wiod¹cy wydawca bezp³atnych gier online, ma przyjemnoœæ og³osiæ seriê kluczowych ulepszeñ dla Allods Online, niewymagaj¹cej subskrypcji fantastycznej, kosmicznej gry MMORPG.

Zaledwie kilka tygodni po rozpoczêciu fazy otwartych beta testów, zostanie wydane pierwsze, istotne uaktualnienie dla Allods Online. Przyniesie ono sporo ulepszeñ oraz dodatków, przygotowanych w odpowiedzi na dotychczasowe sygna³y od graczy.

Jedn¹ z g³ównych atrakcji aktualizacji jest ArenaŒmierci (Arena of Death)– kolejny etap

w naziemnych pojedynkach pomiêdzy graczami. ArenaŒmierci znajduje siê w Yazes Shard

i aby uzyskaæ do niej dostêp, gracze musz¹ wykonaæ konkretne zadania. Gdy ju¿ znajd¹ siê w Arenie, gracze Ligi i Imperium mog¹ ze sob¹ walczyæ. Cyklicznie, gracze otrzymaj¹ 50% wiêcej punktów Glory podczas jednej godziny.

Gra bêdzie od teraz zawieraæ tak¿e tryb treningowy dla statków astralnych. Wszyscy gracze

którzy osi¹gn¹ co najmniej 38. poziom doœwiadczenia bêd¹ mogli uzyskaæ przedsmak tego co oferuje Astral i dowodzenie statkiem, nawet je¿eli ich w³asny statek jest w budowie. Szereg ulepszeñ zosta³ zastosowany tak¿e w przypadku samych statków astralnych: zmniejszono uszkodzenia w niektórych sferach, poprawiono model statków Ligi oraz takich komponentów jak wizjer, armata, tarcza i silnik.

Ulepszenia w sferze PvP oznaczaj¹,¿e niektóre obozy i g³ówne stolice bêd¹ intensywniej strze¿one przez stra¿ników. Poprawiono tak¿e timer„respawnu”. Ponadto, szansa na wzrost reputacji z frakcj¹ przeciwnika, zosta³a usuniêta.

Co wiêcej, dodano wiele nowych zadañ, a szereg obecnych zosta³ ulepszony b¹dŸ udoskonalony zarówno pod k¹tem nagród, jak i samej mechaniki. Niektóre Instancje zosta³y tak¿e zrewidowane

w celu podniesienia jakoœci gry.

Ponadto, wprowadzono wiele ulepszeñ graficznych, które poprawi¹ wygl¹d gry, bêd¹c jednoczeœnie spójnym z dotychczasowym stylem.

Wiêcej informacji jest dostêpne na oficjalnej stronie Allods: http://allods.gPotato.eu.

O Allods Online

Allods Online jest bezp³atn¹, pasjonuj¹c¹ gr¹ MMORPG, osadzon¹ w fantastycznym, kosmicznymœwiecie, w którym gracze mog¹ budowaæ i kontrolowaæ astralne statki kosmiczne, tworz¹c nowy wymiar wspólnej rozgrywki. Do³¹cz do jednej z dwóch tocz¹cych wojnê frakcji i odkryj bogat¹ fabu³ê wybieraj¹c jedn¹ z 28 dostêpnych klas. Kszta³tuj swojego bohatera i chowañce za pomoc¹ zaawansowanego systemu kreacji i zdobywaj kolejne poziomy wykonuj¹c ponad 1500 zadañ oraz konfrontuj¹c siê z ponad 300 unikalnymi bestiami. Tocz walki w lochach, zamkach iœwi¹tyniach samodzielnie lub w grupie. Allods Online posiada tak¿e mechanizmy Rasa vs. Rasa, Gracze vs. Gracz oraz Statek kosmiczny vs. Statek kosmiczny. B¹dŸ gotów na pok³adzie swojego statku do podbicia przestrzeni Astral, a jeœli bycie piratem zawsze Ciê poci¹ga³o– teraz w³aœnie mo¿esz tego spróbowaæ!

http://allods.gPotato.eu  

O Gala Networks Europe Ltd.&gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. to wiod¹cy, europejski wydawca bezp³atnych gier online. Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez hosting, wydawanie oraz dystrybucjê bezp³atnych gier online, umieszczonych na portalu www.gPotato.eu. Firma zosta³a za³o¿ona w 2006 roku w Dublinie, a w jej portfolio znajduj¹ siê takie tytu³y MMORPG jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online, Castle of Heroes i Canaan Online. Portal gPotato.eu skupia obecnie ponad 4,000,000 u¿ytkowników.Ósma gra portalu, znana obecnie pod roboczym tytu³em“Project 9” zostanie wydana w 2010 roku. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na stronie www.gala-net.eu

O Mail.ru

Mail.ru jest wiod¹cym, rosyjskim portalem internetowym, który,œwiadcz¹c ponad 40 us³ug, zaspokaja potrzeby globalnej spo³ecznoœci rosyjskiej w zakresie rozrywki i komunikacji. Wœród oferowanych us³ug znajduj¹ siê najwiêkszy rosyjski bezp³atny e-mail, popularny komunikator Mail.ru Agent, krajowy serwis spo³ecznoœciowy My Mir@Mail.ru, wyszukiwarka Poisk@Mail.ru oraz hosting dla zdjêæ, filmów i blogów. Maj¹c ponad 50 procent udzia³u w rynku i ponad 40 tytu³ów obejmuj¹cych pe³en zakres indywidualnych preferencji, Mail.ru Games jest wiod¹cym rosyjskim wydawc¹ gier online. Jego szerokie portfolio obejmuje wewnêtrznie opracowane hity jak Allods Online (wykonane przez Astrum Nival) oraz Legend: Legacy of the Dragons, a tak¿e udane miêdzynarodowe licencje, takie jak Perfect World II, Lord of the Rings Online, Silkroad Online, ZX Online Cross Fire i ZT Online. Mail.ru posiada osiem biur w Rosji: w Moskwie, Sankt Petersburgu, Jekaterynburgu, Nizhniy Nowogrodzie, Nowosybirsku, Czelabiñsku, Samarze i Kazanie. Firma posiada tak¿e miêdzynarodowe siedziby w Kijowie i Hamburgu. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na www.mail.ru.

Portale spo³ecznoœciowe

Angielski portal gildii: http://allodsonline-en.ning.com 

Angielski Twitter: https://twitter.com/AllodsOnline_en

Angielski Facebook: http://www.facebook.com/allodsonline-en

YouTube: http://www.youtube.com/allods

Kontakt dla mediów:

Kamila Wardyn

People PR

+ 48 608 637 193

kamila.wardyn@peoplegroup.pl 


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.