Turkish VIP Event in Istanbul

MEDYA DUYURUSU

VIDEO OYUN FIRMASI K2 NETWORK’UNÝSTANBUL VIP RESEPSÝYONUNA TÜRK MEDYASI DAVETLÝDÝR

Kim: Türk medyasý ve VIPÝþ Adamlarý bu organizasyona davetlidir

Ne: K2 Network Türkiye VIP Resepsiyonu--- K2 Network tarafýndan düzenlenen ve en büyük 100 basýn/iþletme firmasýnýn davet edildiði kokteyl resepsiyonunda K2 Network yetkilileri ve diðer katýlýmcýlarýn tanýþmalarý amaçlanmaktadýr. Firmaürün ve oyun tanýtýmlarýnýnünlü Türk modeller tarafýndan yapýlacaðý organizasyondaücretsiz yemek, içecek ve birçoködülden oluþan bir program yer almaktadýr. K2 Network’un online PC oyunlarýnýn tanýtýmý ve demo sunumlarý için oyun standlarý hazýr bulunacak, Türkiye’nin en popüler online oyunu Knight Online hakkýnda son geliþmeler duyurulacak ve Türkiye turnuvasýndan canlý yayýn yapýlacaktýr. Bu organisyon halka açýk deðildir.

Ne zaman: Pazartesi, 27 Aðustos 2007, 18:00– 21:00 saatleri arasýnda

Neden: K2 Network tarafýndan dünyadaki en büyük ve deðerli pazarlardan biri olarak kabul edilen Türkiye, firmanýn 10 milyonluküye aðýnýn %30’undan fazlasýný oluþturuyor. K2 Network, Türkiye pazarýna gösterdiðiönemi vurgulamak, iþ partnerleriyle buluþmak ve Türkiye’deki milyonlarca oyuncusunu kutlamak için bir oyun festivali ve VIP kokteyl resepsiyonu düzenliyor.

Nerede:Çýraðan Sarayý Kempinski,Ýstanbul ( www.kempinski.com)

Hakkýnda: Birinci K2 Network Oyun Festivali:

-Etkinlik Süresi: 24 Aðustos– 31 Aðustos, 2007

-Etkinlik Aktiviteleri: Türkiye Knight OnlineÞampiyonasý, Oyun içi karþýlaþmalar serisi, GM karþýlaþmalarý, Türkiyeözel kullanýcý promosyonlarý, ve on binlerce hediye,

-Klan/PVP/Free4All Turnuvalarý (oyundan canlý yayýn dahildir), vb.

-Potansiyel Hedef Kitle: En az 3 milyon Turk bilgisayar oyuncusu

-Promosyon Araçlarý: Basýn Bültenleri, Websitesi Promosyonlarý, Türkiyeçapýndaki 250’den fazla PC kafede offline görülebilirlik

Hakkýnda: K2 Network, ilgiçekici birçok oyunun yayýmcýlýðýný ve servis saðlayacýlýðýný yapmakta ve dünyaçapýnda dinamik bir oyuncu kitlesi yaratmaktadýr. Firma, daima oyuncularaöncelik vererek (Gamers First™) tüm oyunlarýnaücretsiz eriþim saðlamakta, kullanýcýlarýna sýnýrsýz hizmet saðlamak için farklýödeme modelleri sunmakta ve oyunlarýný kullanýcý fikirleriniön plana alarak geliþtirmektedir. K2 Network 10 milyondan fazla kullanýcýya sahip olup, War Rock, Knight Online, Global MU Online, Red Stone ve Sword of the New World: Granado Espada gibi dünyacaünlü oyunlarýn yayýmcýlýðýnýüstlenmektedir. K2 Network firmasý baþta Amerika Birleþik Devletleri olmaküzere Kore ve Hindistan’da operasyonel varlýk göstermekedir. Daha fazla bilgi için firmanýn resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.k2network.net.

Ýletiþim: Eðer basýnüyesi iseniz ve bu etkinliðe katýlmak isterseniz, lütfen firma yetkilisiyle bu adresten baðlantý kurunuz:

PR-Turkey@k2network.net


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.