Allods Online için Açýk Beta sezonu tüm Avrupa’da bugün baþlýyor.

Basýn Bülteni

Acil Servis EdilmekÜzere

Allods Online’ýn Açýk Beta versiyonu tüm Avrupa’da resmi olarak yayýnda.

Dublin,Ýrlanda– 16Þubat 2010 - Lider Onlineücretsiz oyun yayýncýsý Gala Networks Europe,üyelikücreti gerektirmeyen fantastik uzay macerasý türündeki MMORPG oyunu Allods Online’ýn Açýk Beta etabýnýn tüm Avrupa’da baþladýðýný duyurmaktan sevinç duyar.

Oyunun açýk beta versiyonuna,þimdi Allods Online’ýn host edildiði gPtoato.eu portalýüzerinden eriþilebilir. Oyuncularýn yalnýzca kullanýcý hesap adlarý ile giriþ yapmalarý ya da hesaplarý yok ise gPtoato.eu portalýüzerinden oluþturmalarý gerekiyor. Allods OnlineÝngilizce game client’ý http://en.allods.gpotato.eu/Download/Client.aspx adresinden indirilebilir.

Allods Online Kapalý Beta versiyonunu oynayanlar için game client otomatik olarak güncellenecek veönceki fazlardan gelen bazýözellikler taþýnacaktýr.

Ek olarak, 17. Seviye ve sonrasýna eriþen oyuncular Kapalý Beta Testleri aþamasýndaki karakterlerinin adlarýný bir köþeye not etsin.Çünkü yeni karakterlerini yaratýrken, bu isimler hesaplarýnda onlar için saklanmýþ olacak.

Dahasý, 24 ya da daha fazlaüyesi olan klanlarýn liderleri o klan ile ilgili tekil haklarý kendilerinde bulunduracak ve o isimle klan yaratma hakký yalnýzca onlarda olacak.

Tüm aktif KBT(Kapali Beta Testi) hesaplarý birözel oyun içi hediye ileödüllendirilecektir(deðiþik faydalarý olan bir yüzük gibi).Ödül ile ilgili detaylar, oyunculara http://allods.gPotato.eu portalýndan ilan edilecektir.

Tümödüller yalnýzca 16 Mart Salý gününe dek kullanýmda olacaktýr.

“Allods Online,ücretsiz MMORPG oyun pazarýnda yepyeni birçað açacak diyen Gala Networks Europe CEO’su Hyun Hur, sözlerineþöyle devam etti: “Uzun bir Kapalý Beta aþamasýndan sonra oyunu test ederek parlattýktan sonra bugün oyunu tüm oyuncular için Açýk Beta ile sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Oyuncularþimdiçeþitli sýnýflarýn, görevlerin, canavarlarýn ve dövüþlerin kefiniçýkarabilirler. PvE, PvPözelliklerinin yanýnda, Astral uzay alanýnda gemi gemiye karþý savaþözelliði ile de Allods Online 2010 yýlýnýn ençok tercih edilen oyunlarýndan biri olacak.”

Daha fazla bilgi için Allods resmi sitesini http://allods.gPotato.eu adresinden ziyaret edebilirsiniz.

Allods Online Hakkýnda

Allods Online,üyelikücreti gerektirmeyen, oyuncular tarafýndan inþa edilen ve kontrol edilen astral uzay gemileri ile fantastik bir uzay macerasý sunan tam donanýmlý MMORPG seti. Savaþtaki ikiýrktan birine katýlýn ve derin hikayeörgüsü içerisindeki 28 sýnýftan birini seçin. Karakteriniziözelleþtirin ve zengin yaratýcýlýk sistemi ile yaratýðýnýzý evcilleþtirin, 1,500’e kadar uzanan görevleri yerine getirerek seviye atlayýn, 300’e yakýn eþsiz yaratýða karþý koyun. Zindanlar,þatolar ve tapýnaklar arasýnda dilerseniz grup olarak keþfeçýkýn, baskýn yapýn. Allods Online,ýrkýrka, oyuncuçevreye, gemi gemiye karþýözellikleri sunuyor. Kendi geminizin güvertesinde Astral uzayý keþfetmeye hazýr olun, eðer korsanlýk hep merak ettiðiniz yaþam tarzý ise, bu macera tam size göre.

http://allods.gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd.&gPotato.eu Hakkýnda

Gala Networks Europe Ltd., Avrupa’nýn liderücretsiz oyun yayýncýlarýndandýr. www.gpotato.eu portalýüzerinden yayýn yapan gPotato markasýnýn hosting, yayýncýlýk ve daðýtým ayaklarý tüm Avrupa’da Gala Networks Europe tarafýndan yönetilmektedir. Dublin,Ýrlanda’da yerleþik olanþirket, Avrupa’da Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Canaan Online ve Allods Online gibi birbirinden popüler oyunlar ile faaliyet gösteren 3.000.000’unüzerinde oyuncuya hitap eden gPotato.eu portalý,üç yýl gibi kýsa bir sürede milyonlarca oyuncusu ile online oyuncular içinönemli bir uðrak yeri haline gelmeyi baþarmýþtýr. Portalýn altýncý oyunu "Project 9" 2010 yýlýnda oyunseverler ile buluþacak. Gala Networks Europe ile ilgili detaylý bilgi için www.gala-net.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.

Mail.ru Hakkýnda

Mail.ru, Rusça konuþulan topluluklara 40’ýnüzerinde eðlence ve iletiþim servisi hizmeti sunan enönemli Rus internet portalidir. Bu servisler arasýnda enönemlisiücretsiz Rusyanýn en geniþücretsiz e-mail servisi, ve anýnda mesaj servisi Mail.ru Agent, ulusal sosyal network My Mir@Mail.ru, arama motoru Poisk@Mail.ru ve hosting ve fotoðraf yükleme servisleri, videolar ve bloglar bulunmaktadýr. Portfolyosundaþirket içinde geliþtirilen Allods Online (Astrum Nival tarafýndan yaratýldý) ve Legend: Legacy of the Dragons gibi hitler ve Perfect World II, Lord of the Rings Online, Silkroad Online, ZX Online, Cross Fire and ZT Online gibi baþarýlý uluslarasýürünlerin lisanslarý bulunmaktadýr. Mail.ru’nun 8 ofisi, Moskova, Saint Petersburg, Yekaterinburg, Nizhniy Novgorod, Novosibirsk, Chelyabinsk, Samara and Kazan’da bulunmaktadýr.Þirketin ayrýca, Kiev, Ukrayna ve Hamburg Almanya’da uluslarasý lokasyonlarda ofisleri bulunmaktadýr. Ek bilgi için at www.mail.ru adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sosyal Network’ler

Guild Portal: http://allodsonline-en.ning.com

Twitter: https://twitter.com/AllodsOnline_en

Facebook: http://www.facebook.com/allodsonline-en

YouTube: http://www.youtube.com/allods

PR Contacts: media@gpotato.eu


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.