Allods Online startuje z now¹ wersj¹

INFORMACJA PRASOWA

Ju¿ dziœ rusza 6 wersja, pierwsze uaktualnienie,

które wprowadza do gry nowe cechy i wiele ulepszeñ

Dublin, Irlandia– 28 kwietnia 2010– Allods Online, fantastyczna, kosmiczna gra MMORPG, wydana przez Gala Networks Europe w jêzyku angielskim, francuskim i niemieckim na portalu gPotato.eu,

ma przyjemnoœæ og³osiæ premierê pierwszego uaktualnienia, która odbêdzie siê dziœ po po³udniu

na europejskich serwerach.

Dziesiêæ tygodni otwartych beta testów Allods Online dobiega koñca. Po tygodniach intensywnych testów i zbierania raportów od stale rosn¹cej spo³ecznoœci, nadszed³ czas, aby wprowadziæ szereg ulepszeñ i dodatków do gry.

Demoniczna ArenaŒmierci (Arena of Death) pojawia siê w Yazes Shard, gdzie gracze obu frakcji mog¹ teraz walczyæ ze sob¹ w specjalnej strefie i otrzymywaæ w nagrodê specjalne punkty Chwa³y (Glory). Tryb treningowy dla statków astralnych jest ju¿ dostêpny dla graczy na co najmniej 38 poziomie, ten trening pomo¿e im nauczyæ siê podstaw pilotowania i¿eglowania statkami. Ten interaktywny trening mo¿e byæ zrealizowany na pok³adzie statku, przygotowuj¹c na starcie z terrorem Astralu.

Ponadto, ulepszono ro¿ne aspekty mechanizmów gry; dodano, udoskonalono i naprawiono zadania. Wiele stref i budynków zosta³o poprawionych pod wzglêdem grafiki, a rozmaite inne cechy zosta³y poprawione. Niektóre klasy i profesje zosta³y równie¿ uaktualnione, a wiele nowych ulepszeñ czeka

na odkrycie od dziœ w Allods Onlline.

Aby poznaæ nowe uaktualnienie wystarczy zalogowaæ siê w grze; plik z uaktualnieniem uruchomi siê automatycznie. Jeœli jesteœ nowy wœwiecie w Allods Online, wystarczy,¿e zarejestrujesz darmowe konto gPotato.eu i pobierzesz grê ze strony http://en.allods.gpotato.eu/Download/Client.aspx.

Wiêcej informacji jest dostêpne na oficjalnej stronie Allods: http://en.allods.gPotato.eu.

O Allods Online

Allods Online jest niewymagaj¹c¹ subskrypcji gr¹ AAA MMORPG, osadzon¹ w fantastycznym, kosmicznymœwiecie. Gra jest zaprojektowana przez Astrum Nival, studio deweloperskie nale¿¹ce

do Mail.Ru i wydana w Europie w jêzyku angielskim, francuskim i niemieckim przez portal gPotato.eu. Allods Online otrzyma³a tytu³ Najbardziej Oczekiwanego MMO w 2009 roku, przyznany przez czytelników strony MMOsite.com.

Allods Online posiada unikalny, wbudowany i kontrolowany przez graczy system statków astralnych oraz dynamiczn¹ przestrzeñ Astral, któr¹ mo¿na odkrywaæ tworz¹c nowy wymiar wspólnej rozgrywki. Do³¹cz do jednej z dwóch tocz¹cych wojnê frakcji i odkryj bogat¹ fabu³ê wybieraj¹c jedn¹ z 28 dostêpnych klas i 6 ró¿nych ras. Kszta³tuj swojego bohatera i chowañce za pomoc¹ zaawansowanego systemu kreacji i zdobywaj kolejne poziomy wykonuj¹c ponad 1500 zadañ oraz konfrontuj¹c siê z ponad 300 unikalnymi bestiami. Tocz walki w lochach, zamkach iœwi¹tyniach samodzielnie lub w grupie. Allods Online posiada tak¿e mechanizmy Frakcja vs. Frakcja, Gracze vs.

Gracz oraz Statek kosmiczny vs. Statek kosmiczny. Gracze mog¹ rejestrowaæ siê i pobieraæ tê bezp³atn¹ grê MMO na oficjalnej europejskiej stronie - http://en.allods.gPotato.eu  

O Gala Networks Europe Ltd.&gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. to wiod¹cy, europejski wydawca bezp³atnych gier online. Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez hosting, wydawanie oraz dystrybucjê bezp³atnych gier online, umieszczonych na portalu www.gPotato.eu. Firma zosta³a za³o¿ona w 2006 roku w Dublinie, a w jej portfolio znajduj¹ siê takie tytu³y MMORPG jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online, Castle of Heroes i Canaan Online. Portal gPotato.eu skupia obecnie ponad 4,000,000 u¿ytkowników.Ósma gra portalu, znana obecnie pod roboczym tytu³em“Project 9” zostanie wydana w 2010 roku. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na stronie www.gala-net.eu.

O Mail.ru

Mail.ru jest wiod¹cym, rosyjskim portalem internetowym, który,œwiadcz¹c ponad 40 us³ug, zaspokaja potrzeby globalnej spo³ecznoœci rosyjskiej w zakresie rozrywki i komunikacji. Wœród oferowanych us³ug znajduj¹ siê najwiêkszy rosyjski bezp³atny e-mail, popularny komunikator Mail.ru Agent, krajowy serwis spo³ecznoœciowy My Mir@Mail.ru, wyszukiwarka Poisk@Mail.ru oraz hosting dla zdjêæ, filmów i blogów. Maj¹c ponad 50 procent udzia³u w rynku i ponad 40 tytu³ów obejmuj¹cych pe³en zakres indywidualnych preferencji, Mail.ru Games jest wiod¹cym rosyjskim wydawc¹ gier online. Jego szerokie portfolio obejmuje wewnêtrznie opracowane hity jak Allods Online (wykonane przez Astrum Nival) oraz Legend: Legacy of the Dragons, a tak¿e udane miêdzynarodowe licencje, takie jak Perfect World II, Lord of the Rings Online, Silkroad Online, ZX Online Cross Fire i ZT Online. Mail.ru posiada osiem biur w Rosji: w Moskwie, Sankt Petersburgu, Jekaterynburgu, Nizhniy Nowogrodzie, Nowosybirsku, Czelabiñsku, Samarze i Kazanie. Firma posiada tak¿e miêdzynarodowe siedziby w Kijowie i Hamburgu. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na www.mail.ru.

Portale spo³ecznoœciowe

Angielski portal gildii: http://allodsonline-en.ning.com 

Angielski Facebook: http://www.facebook.com/allodsonline-en

Angielski Twitter: https://twitter.com/AllodsOnline_en

YouTube: http://www.youtube.com/allods

Kontakt dla mediów: media@gpotato.eu


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.