Cadý Avý Baþlýyor! Yeni ve güçlü yaratýðýnýzý evcill

Basýn Bülteni

Acil Servis EdilmekÜzere

Karanlýk gölgeler Rappelz topraklarýnýnüzerinde dolaþýrken, Rappelz dünyasýnýn kaderi cadýya karþý gelecek kadar cesur oyuncularýn elinde!

DUBLIN,Ýrlanda–8Þubat 2010. gPotato Europe, tüm dünyada 3 milyondan fazla insanýn tutkunu olduðu,ücretsiz fantastik oyun Rappelz’inÞubat ayýnýn son haftasý tüm Avrupa’da yayýnda olacak Resurrection güncellemesinin parçasý olarak oyuncular ile buluþacak yeni PvP alaný ve 3 yeni ve göz alýcý yaratýk ile yeni birçaðýn baþlangýcýný gururla sunar.

Resurrection güncellemesi paketi ile birlikte hepsi birbirindenözel yeteneklere sahip yeni yaratýklar Rappelz tutkunlarýna yol arkadaþý olmaya hazýrlanýrken,ölüm arenasý olarak adlandýrýlan yeni PvP alaný da oyunculara 63 rakibe karþý ayný anda savaþabilecekleri doyumsuz bir PvP deneyimi vaat ediyor.

Beyaz Unicorn, sihirli gücü ileölümcül yaralarý bile iyileþtirebilen, flaþ efekti etkisi ile sahibinin düþmanýný geçici bir süre kör edebilen efsunlu bir yaratýk.Ölümcül savaþlardan sonra sahibini belirli bir HP ve MP oraný ile yeniden diriltmek için tüm yeteneklerini onun uðruna feda edebilen bu vefalý yaratýk tüm maceracýlarýn rüyalarýný süsleyecek. Yüksek seviyeli oyuncular, bir kere kalbini kazandýktan sonra onu binek olarak kullanabilecek. Beyaz Unicorn, oyun içerisindeki geliþiminin ileri safhalarýnda Gümüþ Unicorn ve Kutsal Unicorn’a evrimleþecek.

Siyah Unicorn’un bir zamanlar saf ve bembeyaz olan bedeniþimdi tüylerinden yansýyan lavýmsý alevler ile koyu kýrmýzýya dönüþse de içi hala iyilik ve güzellikle dolu. Bu yaratýk karanlýk güçleri ile cadýnýn yýkýcý saldýrýlarýný bile geri püskürtebiliyor, düþmanýna boynuzu ile niþan alýpölümcül darbeler savurabiliyor. Yüksek seviyelerdeki oyuncular için binek olabilen Siyah Unicorn ileriki safhalarýnda Katil Unicorn ve Cehennem Unicorn’u olarak geliþiyor.

Mistik cin, Ceriuçölünün gizemli kumlarýndan gelen sihrin ve kývraklýðýn efendisi bu güçlü cin, bir kez yakalanýp hapsedildiðinde maceranýn geri kalaný boyunca sahibine sadýk oluyor. Rüzgâra hükmetme yeteneði ile rakiplerini etkisiz hale getirebiliyor. Bu yaratýk, evriminin ileri aþamalarýnda Esrarengiz Lamba Cini ve Esrarengiz Lamba Efendisi olarak adlandýrýlýyor.

Resurrection güncellemesinin ençok merakla beklenenözelliklerinden biri olan yeni PvP alaný Ölüm Arenasý da açýlýþ için hazýr. Oyuncular, kendi seviyelerindeki ya da daha yüksek düzeydeki oyunculara meydan okuyabilirler. Oyuncular, bu alana diledikleri zaman girip,ölüm korkusu olmaksýzýn birbirlerine meydan okuyabilir, zira buradaölseler dahi hemen ardýndan dirilebilirler.

Rappelz Hakkýnda

Rappelz, Gala Networks Europe Ltd. tarafýndan Türkçe, Fransýzca, Almanca, Lehçe yayýnlanan veçok yakýndaÝtalyanca olarak da yayýnlanacak,ücretsiz bir MMORPG’dir. Rappelz, karanlýk ve harap olmuþ bir dünyada, insanlarý, en güçlü evcili kazanmak için hayatýn tüm yollarýndan geçerek oyundaki uygunüç yarýþtan birini kazanmaya davet ediyor. Tüm dünyada 3 milyondan fazla oyuncunun tutkusu olan Rappelz,Þubat ayýnýn son haftasýndaÝtalyanca olarak da yayýnda olacak. Daha detaylý bilgi için, http://tr.rappelz.gpotato.eu adresinden Rappelz resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Gala Networks Europe Ltd.&gPotato Hakkýnda

Gala Networks Europe Ltd., Avrupa’nýn liderücretsiz oyun yayýncýlarýndandýr. www.gpotato.eu portalýüzerinden yayýn yapan gPotato markasýnýn hosting, yayýncýlýk ve daðýtým ayaklarý tüm Avrupa’da Gala Networks Europe tarafýndan yönetilmektedir. Avrupa’da Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica ve Allods Online gibi birbirinden popüler oyunlar ile faaliyet gösteren 3.000.000’unüzerinde oyuncuya hitap eden gPotato.eu portalý, iki yýl gibi kýsa bir sürede milyonlarca oyuncusu ile online oyuncular içinönemli bir uðrak yeri haline gelmeyi baþarmýþtýr. Portalýn beþinci oyunu Allods Online 2010 yýlýnýn ilk yarýsýnda tam sürümü ile eriþebilir olacak. Canaan Online ve Castle of Heroesönümüzdeki kýþ, "Project 9"ise 2010 yýlýnda oyunseverler ile buluþacaktýr.


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.