Canaan Online tam sürümü bugün yayýnda

BASIN BÜLTENÝ

ACÝL SERVÝS EDÝLMEKÜZERE

Þirin manga stili MMORPG’yi web tarayýcýnýzda hemen deneyin

Dublin,Ýrlanda 24Þubat, 2010– Avrupa’nýn lider online oyun yayýncýsý ve www.gPotato.eu portalýnýn sahibi Gala Networks Europe, merakla beklenen MMO Canaan Online’ýn serverlarýný tekrar açtýðýný duyurmaktan mutluluk duyar. Dünyanýn ilk tamamen Flash tabanlý MMORPG oyunu, pekçok baþarýlý güncellemeden ve kullanýcý odaklý beta testinden sonra tam sürümü ile hazýr.

Oyundaki güncellemeler karakter isimlendirmede yapýlançalýþmadan, kullaným kolaylýðý saðlamak için eklenen yeni sohbet filtrelerine dek uzanýyor. GörevlerÝngilizce, Fransýzca ve Almanca’ya uyarlanarakönemliölçüde güncellendi.Çeþitli, kullanýcý arabirimi problemleri de saptanarak düzeltildi.

Beta testlerine katýlan ve 15. seviye veya dahaüst seviyelere ulaþan oyunculara, oyun içi mail ileödül olarak süper bir yaratýk iletilecek. Ayrýca Canaan Online ekibi, tam sürümü kutlamak için bir dizi etkinlik hazýrladý. Masaüstü duvar kâðýdý yarýþmasýnda, duvar kâðýtlarý 11Þubat’ta yayýnlanan Fan Kit içeriðine baðlý kalarak hazýrlanacak. En iyi baþlangýç kiti hazýrlama yarýþmasý ise yeni oyunculara oyunu en iyi tanýtanýödüllendirmeyi hedefliyor. Bu yarýþmalarýn hediyeleri oyunda yakalanýp evcilleþtirilemeyecek türünün tekörneði olan yaratýklar.

Oyunun geliþtiricisi XPEC Entertainment, Canaan Online’ýçekici, anime tarzý, fantastik bir MMO olarak tanýmlýyor. Oyunculara yakalama, evcilleþtirme, geliþtirme ve takas etme imkâný sunan derin ve geliþmiþ pet sistemi ile Canaan Online ayný zamanda oyunculara arkadaþ edinme, klanlar kurma, kendi item maðazalarýný iþletme ve daha pekçok imkân tanýrken, tamamen tarayýcý tabanlý interaktif bir macera deneyimi sunuyor.

Canaan Online Hakkýnda

Canaan Online, XPEC Entertainment tarafýndan geliþtirilen ve gPotato.eu tarafýndan tüm Avrupa’daÝngilizce, Almanca ve Fransýzca yayýnlanan tarayýcý tabanlý sosyal bir MMO.

Canaan Online ile,heyecan verici bir deneyim, tamamlanacak yüzlerce görev, keþfedilecek gizemli bir hikâye oyuncularý bekliyor. Geliþmiþ pet sistemi, düzinelerce yakalanabilir pet türü, geliþtirme ve ticaret, zindanlar, eþya sistemi, açýk artýrma evi ve geliþmiþ sohbet alt yapýsý oyunun enönemliözelliklerini oluþturuyor. Otomotik yada manuel oyun seçeneði de bir baþkaönemliözellik. Oyuncular buücretsiz MMORPG’ye Avrupa resmi portalý http://canaan.gpotato.eu adresinden kayýt olabilir,Ýngilizce, Fransýzca ya da Almanca oynayabilirler.

Gala Networks Europe Ltd.&gPotato Hakkýnda

Gala Networks Europe Ltd., Avrupa’nýn liderücretsiz oyun yayýncýlarýndandýr. www.gpotato.eu portalýüzerinden yayýn yapan gPotato markasýnýn hosting, yayýncýlýk ve daðýtým ayaklarý tüm Avrupa’da Gala Networks Europe tarafýndan yönetilmektedir. Avrupa’da Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Castle of Heroes, Canaan Online ve Allods Online gibi birbirinden popüler oyunlar ile faaliyet gösteren 3.000.000’unüzerinde oyuncuya hitap eden gPotato.eu portalý, iki yýl gibi kýsa bir sürede milyonlarca oyuncusu ile online oyuncular içinönemli bir uðrak yeri haline gelmeyi baþarmýþtýr. Portalýn beþinci oyunu Allods Online kýsa bir süre sonra tam sürümü ile eriþebilir olacak.

XPEC Entertainment Hakkýnda

2000 yýlýnda kurulan XPEC Entertainment, interaktif eðlence yazýlýmý ve yayýncýlýðý anlamýnda BüyükÇin’in lider kuruluþlarýndandýr. Büyük tutkusu ve güçlü yazýlým geliþtirme yetenekleri ile XPEC geçtiðimiz 9 yýlda dünya pazarýna aralarýnda“Kung Fu Panda”(PS2/ Wii, 2008),“Hardy Boys- the Hidden Theft”(Wii/ PC 2009)’in de bulunduðu 14’ten fazla marka sunmuþtur. Taipei,Þangay, Pekin and Suzhou’daki 500’den fazlaçalýþaný ile XPEC saðlam baþarýlara imza atan, yetenekli ve tecrübeli bir ekip kurmuþtur. Ayný zamanda XPEC, MMORPG alanýnda araþtýrma ve geliþtirmeye ayýrdýðý 8 yýl ile, dünyaçapýnda MMORPG türüne bu kadarçokçaba sarf eden birkaç stüdyodan biridir. Bu alanda client gerektirmeyen oyunlar geliþtirenöncü ve lider kuruluþtur.

http://en.canaan.gpotato.eu

http://www.facebook.com/pages/Canaan/237900926314 

http://twitter.com/canaan_en


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.