Castle of Heroes prezentuje dodatek“Babel”

INFORMACJA PRASOWA

Odkryjœwiat Gaia we flashowej grze strategicznej, zostañ bohaterem i rz¹dŸ swoim królestwem!

Dublin, Irlandia– 12 kwietnia 2010 - Gala Networks Europe, wiod¹cy wydawca bezp³atnych gier online, ma przyjemnoœæ zaprezentowaæ„Babel”, nowe rozszerzenie do przegl¹darkowej gry Castle of Heroes.

“Babel” to moc niewyobra¿alnych bogactw i potworów. Mê¿ni bohaterowie stan¹

do pojedynków na 40. poziomach wie¿y, sukcesywnie zdobywaj¹c coraz potê¿niejsze nagrody. Walczyæ nale¿y jednak roztropnie, gdy¿ przegrywaj¹c bitwê mo¿na straciæ wszystko i zostaæ skazanym na niechlubn¹ banicjê z wie¿y!

Cechy Wie¿y Babel to:

• Stra¿nicy na wszystkich 40 piêtrach wie¿y, ka¿dy kolejny potê¿niejszy od poprzedniego;

• Nagrod¹ za pokonanie stra¿nika jest miêdzy innymi du¿a iloœæ doœwiadczenia;

• Gracze mog¹ kontynuowaæ grê na kolejnych piêtrach lub opuœciæ wie¿ê z pozyskanymi bogactwami;

• Wszystkie zgromadzone bogactwa zostan¹ utracone po pora¿ce w bitwie we wie¿y!

Ponadto, pojawi¹ siê nowi przywódcy potworów.

Trzy razy dziennie 20 s³ug pojawi siê na MapieŒwiata. Jeœli zostan¹ pokonani, pojawi siê posiadaj¹cy magiczny przedmiot przywódca potworów by sprawdziæ jak odwa¿ny

i utalentowany jest gracz. S³udzy i przywódca potworów s¹ unikalni dla ka¿dego konta gracza

i s¹ widoczni tylko dla niego samego.

Kolejn¹ cech¹ rozszerzenia“Babel” to ulepszona opcja walk

na arenie: przeciwnicy mog¹ pojedynkowaæ siê na polu walki o tytu³y wojskowe, dostêp do specjalnych przedmiotów dla bohaterów oraz mo¿liwoœæ dowodzenia wiêksz¹ iloœci¹ wojsk. Pojawiaj¹ siê tak¿e nowe budynki, rozsiane po ca³ymœwiecie, pozwalaj¹ce najodwa¿niejszym bohaterom na doskonalenie swoich umiejêtnoœci i akumulacjê skarbów. Nowoœci¹ jest tak¿e 12 magicznych zwojów podzielonych na 5 klas– woda, ogieñ, ziemia, wiatr i przywo³anie– pozwalaj¹cych skuteczniej pokonywaæ groŸne bestie czyhaj¹ce na graczy w wie¿y Babel. Zwoje te mog¹ byæ zakupione na Targu oraz w Sklepie Castle of Heroes.

Castle of Heroes jest dostêpna w angielskiej, francuskiej, niemieckiej i polskiej wersji jêzykowej

dla ka¿dego, kto posiada konto gPotato.eu. Gra spe³nia wymagania zarówno komputerów PC,

jak i Mac i nie wymaga³adowania¿adnych plików– wystarczy zarejestrowaæ siê na oficjalnej stronie gry: http://pl.heroes.gpotato.eu lub zalogowaæ siê na swoim koncie gPotato.eu, by natychmiast rozpocz¹æ fascynuj¹c¹ przygodê!

Dodatkowe informacje na temat gry s¹ dostêpne na oficjalnej stronie Castle of Heroes: http://pl.heroes.gpotato.eu  

O Castle of Heroes

Castle of Heroes to przegl¹darkowa gra strategiczna stworzona przez Snail Game i wydana

w polskiej, angielskiej, francuskiej i niemieckiej wersji jêzykowej przez Gala Networks Europe. Gra jest dostêpna na portalu gPotato.eu.£¹cz¹c najlepsze elementy strategii, RPG i zarz¹dzania, tytu³ umo¿liwia tworzenie i rozwijanie królestwa w olbrzymim, rozwijaj¹cym siê fantastycznymœwiecie. Castle of Heroes jest dostêpne od stycznia 2010 na PC i Mac. Nie wymaga instalowania¿adnego oprogramowania i jest dostêpna ca³kowicie bezp³atnie na http://pl.heroes.gpotato.eu  

O Gala Networks Europe Ltd.&gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. to wiod¹cy, europejski wydawca bezp³atnych gier online. Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez hosting, wydawanie oraz dystrybucjê bezp³atnych gier online, umieszczonych na portalu www.gPotato.eu. Firma zosta³a za³o¿ona w 2006 roku w Dublinie, a w jej portfolio znajduj¹ siê takie gry MMORPG jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online, Canaan Online i Castle of Heroes. Portal gPotato.eu skupia obecnie ponad 3,000,000 fanów gier. Allods Online, pi¹ta gra portalu, zosta³a uruchomiona na pocz¹tku 2010 roku. Canaan Online i Castle of Heroes s¹ dostêpne od pocz¹tku 2010 roku, a Project 9 ruszy podczas 2010 roku. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na stronie www.gala-net.eu.

O Snail Game

Suzhou Snail Electronic Co., Ltd. (Snail Game) istnieje od 2000 roku. Jest jednym z wiod¹cych

i najbardziej doœwiadczonych deweloperów gier online 3D w Chinach. Snail Game odpowiada za przygotowanie takich gier online jak: Voyage Century, Age of Armor, 5 Street, The Chosen oraz Castle of Heroes, które odnosz¹ sukces w ponad 20 krajach na ca³ymœwiecie.

Dodatkowe informacje na temat Castle of Heroes s¹ dostêpne na serwisach:

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Castle-of-Heroes-Poland/239274771670 

Twitter: https://twitter.com/CoH_pl 

YouTube: www.youtube.com/castleofheroes

Nasza Klasa: http://nasza-klasa.pl/login?target=/profile/31328520 

 

Kontakt dla mediów:

Kamila Wardyn

People PR

+ 48 608 637 193

kamila.wardyn@peoplegroup.pl 


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.