gPotato Europe, Epic VI’nýn son bölümü olan Rappelz Epic VI Resurrection’ýn geliþ

BASIN BÜLTENÝ

ACÝL SERVÝS EDÝLMEKÜZERE

Cadý Rappelz topraklarýna geri dönerken oyun, yeni PvP alaný,ölüm karþýlaþmasý arenasý ve yeni, yüksek kalitede yaratýklar ile artýk daha iddialý ve aðýz sulandýrýcý!

DUBLÝN,Ýrlanda– 22 Ocak, 2010. gPotato Europe yeni Rappelz geniþletmesi“ Resurrection”ýn tüm Avrupa’da Türkçe, Fransýzca, Almanca,Ýtalyanca ve Polonyaca olarakÞubat ayýnýn son haftasýnda yayýnda olacaðýný gururla anons eder. Bu güncelleme ile oyuna taze bir soluk gelirken, oyunculara sunulan yüksek seviyeli içerik de mükemmelleþecek.

“Golden Monarch” geniþletmesinin devamý olarak, Resurrection, Rappelz mitlerini keþfetmeküzere eþsiz bir maceraya doðru keyifli bir yolculuk vaat ediyor. Rappelz hikâyesi,üçýrkýn; Gaia, Asura ve Deva’lar, güçlerini birleþtirerek, tanrýlarýn desteðini yeniden kazanmaküzere, cadýyý avlamaküzere yolaçýkýþý ile baþlamýþtý. Bu güncellemedeki tüm serüvenleri boyunca maceracýlar, geri dönen cadýya ve onun sadýk hizmetkârlarýna meydan okuyacak.

Tüm Avrupa’daki Rappelz topluluðu, oyuncularýn birbirleri ile savaþmasýna imkân saðlayan yeni PvP sistemi,üç yeni ve güçlü yaratýk ve pekçok heyecanlý yeni görev ile Rappelz macerasýnýn keyfiniçýkaracak, Rappelz’in eþsiz oyun deneyiminin tadýna varacak.

Rappelz topraklarýnýn yepyeni alaný, sihirle kuþatýlmýþ“Ölüm Karþýlaþmasý Arenasý”nda oyuncular birbirleri ile talim yapabilecek ve birbirlerine diledikleri kadar meydan okuyabilecek. Resurrection’ýn enönemliözelliklerinden biri, oyuncularýnölüm arenasýnda dilerler ise 64’e kadar rakip ile ayný anda savaþabilecek olmasý.

Ayrýca, sýra dýþý yetenekleri ile 3 yeni yaratýk da efendilerini bekliyor olacak. Saf ve kutsal Beyaz Unicorn, karanlýk gücünü ondan yükselen ateþten anlayabileceðiniz Kara Unicorn ve Cin’in yeni, sihirler veçeviklik ile bezenmiþ formu Esrarengiz Cin. Yaratýklarý evcilleþtirin, sýra dýþý yetenekleri ile gelecek dövüþlerde yanýnýzda olsunlar.

Rappelz Epic VI’nýn son bölümü Resurrection,çok yakýnda Türkçe, Fransýzca, Almanca,Ýtalyanca ve Polonyaca olarak yayýnlanacak.Önümüzdeki günlerde açýklanacak Rappelz ile ilgili son haberler için bizi takip etmeye devam edin. Rappelz ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen http://rappelz.gpotato.eu adresinde yer alan oyun resmi sitesini, Facebook hayran sayfasýný ve Rappelz forumlarýný ziyaret edin.

Rappelz Hakkýnda -

Rappelz, Gala Networks Europe Ltd. tarafýndan Türkçe, Fransýzca, Almanca, Polonyaca yayýnlanan veçok yakýndaÝtalyanca olarak da yayýnlanacak,ücretsiz bir MMORPG’dir. Rappelz, karanlýk ve harap olmuþ bir dünyada, insanlarý, en güçlü evcili kazanmak için hayatýn tüm yollarýndan geçerek oyundaki uygunüç yarýþtan birini kazanmaya davet ediyor. Tüm dünyada 3 milyondan fazla oyuncunun tutkusu olan Rappelz,Þubat ayýnýn son haftasýndaÝtalyanca olarak da yayýnda olacak. Daha detaylý bilgi için, http://tr.rappelz.gpotato.eu adresinden Rappelz resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Gala Networks Europe Ltd.&gPotato Hakkýnda-

Gala Networks Europe Ltd., Avrupa’nýn liderücretsiz oyun yayýncýlarýndandýr. www.gpotato.eu portalýüzerinden yayýn yapan gPotato markasýnýn hosting, yayýncýlýk ve daðýtým ayaklarý tüm Avrupa’da Gala Networks Europe tarafýndan yönetilmektedir. Avrupa’da Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica ve Allods Online gibi birbirinden popüler oyunlar ile faaliyet gösteren 2.500.000’unüzerinde oyuncuya hitap eden gPotato.eu portalý, iki yýl gibi kýsa bir sürede milyonlarca oyuncusu ile online oyuncular içinönemli bir uðrak yeri haline gelmeyi baþarmýþtýr. Portalýn beþinci oyunu Allods Online 2010 yýlýnýn ilk yarýsýnda tam sürümü ile eriþebilir olacak. Canaan Online ve Castle of Heroesönümüzdeki kýþ, "Project 9"ise 2010 yýlýnda oyunseverler ile buluþacaktýr.


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.