Ju¿ dziœ nowa wersja Canaan Online

INFORMACJA PRASOWA

Odkryj utrzyman¹ w stylu mangi now¹ grê typu MMORPG

Dublin, Irlandia– 24 lutego 2010– Gala Networks Europe, wiod¹cy wydawca bezp³atnych gier online oraz operator portalu www.gPotato.eu, ma zaszczyt og³osiæ, i¿ szczególnie oczekiwany MMO Canaan dziœ ponownie uruchomi³ swoje serwery. Pierwszy naœwiecie MMORPG, w pe³ni oparty na pamiêci flash, poprzedzony otwartymi beta testami, zosta³ z powodzeniem uruchomiony. Najnowsza wersja gry zosta³a wzbogacona wieloma aktualizacjami.

Nowe aktualizacje pozwol¹ graczom na zachowanie u¿ywanych wczeœniej, podczas testów nazw bohaterów. Wprowadzono równie¿ nowe filtry chatów, które poprawi¹ jakoœæ ich u¿ytkowania. Tak¿e jakoœæ t³umaczeñ zadañ w jêzyku angielskim, francuskim i niemieckim znacznie siê podnios³a. Ró¿norodne mniejsze problemy dotycz¹ce interfejsu u¿ytkownika, takie jak pojawianie siê wskazówek oraz porad podczas gry, zamiast w ekranach do³adowania, równie¿ zosta³y zweryfikowane

i poprawione.

Gracze, którzy wziêli udzia³ w beta testach i osi¹gnêli poziom powy¿ej 15, a tym samym przyczynili siê do stworzenia obecnej wersji gry, otrzymaj¹ w nagrodê najwy¿szej jakoœci beta pupila. Ponadto

z okazji wprowadzenia na rynek nowej gry przeprowadzone zostan¹ konkursy dla graczy. Bêd¹ one polega³y miêdzy innymi na stworzeniu tapety opartej na narzêdziach z zestawu doœci¹gniêcia ze strony dla fanów. Gracze bêd¹ mogli równie¿ stan¹æ do rywalizacji w zwi¹zku z przygotowaniem podrêcznika dla pocz¹tkuj¹cych uczestników gry, którym publikacja bêdzie mia³a pomoc odnaleŸæ siê w niezwyk³ym

wirtualnymœwiecie Canaan Online. Wœród nagród znajd¹ siê jedyne w swoim rodzaju zwierzaki - pupile, które na co dzieñ nie s¹ dostêpne graczom!

Stworzona przez autora XPEC Entertainment, Canaan Online jest MMO gr¹ fantasy, prezentowan¹

w atrakcyjnym stylu anime. Wyposa¿ona w wszechstronny system zdobywania, tresowania

oraz wymiany pupili, daje graczom mo¿liwoœæ zak³adania w³asnych gildii oraz sklepów. Canaan Online pozwala tak¿e nawi¹zywaæ nowe przyjaŸnie oraz wymieniaæ siê towarami. Gra gwarantuje prze¿ycie niezwyk³ej przygody, jest bezp³atna i nie wymaga subskrypcji.

O Canaan Online

Canaan Online jest bezp³atn¹ gr¹ przegl¹darkow¹ stworzon¹ przez XPEC Entertainment, która zosta³a opublikowana w miêdzy innymi w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemczech.Gra dostêpna jest na portal gPotato.eu.Ekscytuj¹ca przygoda, pe³na zadañ do wype³nienia, czeka na wszystkich graczy, którzy chc¹ odkryæ tajemnicê Canaan Online. Gra posiada wszechstronny system zdobywania, tresowania oraz wymiany zwierzaków, na przyk³ad dom aukcyjny oraz chat. Mo¿liwoœæ rêcznego b¹dz automatycznego sterowania pozwala wszystkim graczom na swobodê wyboru techniki. By rozpocz¹æ swoj¹ przygodê z t¹ gr¹ wystarczy zarejestrowaæ siê na oficjalnej stronie internetowej– http://canaan.gpotato.eu  

O Gala Networks Europe Ltd. i gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. to wiod¹cy, europejski wydawca bezp³atnych gier online. Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez hosting, wydawanie oraz dystrybucjê bezp³atnych gier online, umieszczonych na portalu www.gPotato.eu. Firma zosta³a za³o¿ona w 2006 roku w Dublinie, a w jej portfolio znajduj¹ siê takie gry MMORPG jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online and Castle of Heroes. Portal gPotato.eu skupia obecnie ponad 3,000,000 fanów gier. Allods Online, pi¹ta gra portalu, zostanie uruchomiona na pocz¹tku 2010 roku. Canaan Online i Castle of Heroes bêd¹ dostêpne na pocz¹tku 2010 roku, a Project 9 ruszy podczas 2010 roku. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na stronie www.gala-net.eu.

O XPEC Entertainment

Powsta³y w 2000, XPEC Entertainment jest czo³owym producentem interaktywnego oprogramowania oraz wydawc¹ w Greater China. Dziêki swojej wielkiej pasji oraz ugruntowanym umiejêtnoœciom firma XPEC przygotowa³a dla swoich Klientów na ca³ymœwiecie ponad nowych 14 tytu³ów w ci¹gu ostatnich 9 lat. Najnowsze z nich to:“Kung Fu Panda” (PS2/ Wii, 2008),“Hardy Boys-the Hidden Theft” (Wii/ PC 2009).

XPEC ma swoje siedziby w Taipei, Szanghaju, Pekinie oraz Suzhou, zatrudniaj¹c ponad 500 pracowników. Firmê tworzy wykwalifikowany i doœwiadczony zespó³, który ma na swoim koncie wiele osi¹gniêæ. Nie trac¹c czasu poœwiêci³ on osiem lat na prowadzenie badañ dotycz¹cych gier przegl¹darkowych, odnajduj¹c swoje miejsce w elitarnej grupie, która poœwiêci³a tak wiele pracy tej dziedzinie. XPEC jest pionierem i liderem w dziedzinie darmowych gier MMORPG.

By uzyskaæ wiêcej informacji wystarczy odwiedziæ oficjaln¹ stronê gry:

http://en.canaan.gpotato.eu

http://www.facebook.com/pages/Canaan/237900926314 http://twitter.com/canaan_en

Kontakt dla mediów:

Kamila Wardyn

People PR

+ 48 608 637 193

kamila.wardyn@peoplegroup.pl


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.