Ju¿ dziœ ruszaj¹ europejskie, otwarte testy beta Allods Online

INFORMACJA PRASOWA

Otwarta beta Allods Online wchodzi w¿ycie w Europie

Dublin, Irlandia– 16 lutego 2010 - Gala Networks Europe, wiod¹cy wydawca bezp³atnych gier online, ma przyjemnoœæ og³osiæ,¿e Allods Online, niewymagaj¹cy subskrypcji, kosmiczny MMORPG, wkracza dziœ w fazê europejskich, otwartych testów beta!

Otwarta beta gry jest ju¿ dostêpna z poziomu portalu gPotato.eu. Gracze musz¹ jedynie zarejestrowaæ swój profil lub zalogowaæ siê na portalu, jeœli posiadaj¹ ju¿ konto gPotato. Klienta gry Allods Online mo¿na pobraæ ze strony http://en.allods.gpotato.eu/Download/Client.aspx.

Klient gry osób, które mia³y ju¿ okazjê zagraæ w Allods Online podczas jednego z zamkniêtych testów beta, zostanie automatycznie zaktualizowany, a kilka funkcji z poprzednich wersji zostanie przeniesione do otwartej bety.

Co istotne, gracze, którzy w poprzednich wersjach osi¹gnêli ju¿ poziom 17 lub wy¿szy, powinni zapamiêtaæ nazwy swoich bohaterów z fazy zamkniêtej bety. Nazwy te zostan¹ zastrze¿one

na kontach graczy, którzy bêd¹ mogli je wykorzystaæ przy tworzeniu nowych postaci.

Ponadto, przywódcy gildii posiadaj¹cych 24 lub wiêcej cz³onków, zachowaj¹ do niej wy³¹czne prawa

i bêd¹ jedynymi osobami mog¹cymi stworzyæ gildiê o takiej nazwie.

Wszystkie aktywne konta z zamkniêtej bety bêd¹ zasilone jednym, unikalnym przedmiotem (pierœcieñ daj¹cy pewne korzyœci). Szczegó³owe informacje na ten temat bêd¹ podane na stronie

http://allods.gPotato.eu.

Wszystkie wspomniane przywileje bêd¹ dostêpne tylko do wtorku, 16 marca.

„Allods Online jest niesamowit¹ gr¹ MMORPG, posiadaj¹c¹ unikalne cechy, które zapocz¹tkuj¹ now¹ erê na rynku F2P– mówi Hyun Hur, CEO Gala Networks Europe. –„Po d³ugim okresie zamkniêtych beta testów i udoskonaleniu gry we wspó³pracy z deweloperem Astrum Nival, mi³o nam dziœ uruchomiæ otwart¹ betê Allods dla wszystkich graczy. U¿ytkownicy bêd¹ mogli teraz korzystaæ

z ró¿nych klas, wykonywaæ zadania czy walczyæ z potworami. Bitwy PvE, PvP, a nawet Statek kosmiczny vs. Statek kosmiczny na l¹dzie lub w przestrzeni Astral sprawiaj¹,¿e Allods Online jest jedn¹ z najbardziej oczekiwanych gier 2010 roku."

By uzyskaæ wiêcej informacji na temat Allods Online, wystarczy odwiedziæ oficjaln¹ stronê gry: http://allods.gPotato.eu.

O Allods Online

Allods Online jest niewymagaj¹c¹ subskrypcji gr¹ typu MMORPG, osadzon¹ w fantastycznym, kosmicznymœwiecie, w którym gracze buduj¹ i kontroluj¹ statki kosmiczne, tworz¹c nowy wymiar rozgrywki. Grê cechuje zaawansowana fabu³a– gracze maj¹ do wyboru dwie, tocz¹ce wojnê rasy oraz 28 klas. Za pomoc¹ bogatego systemu kreacji, u¿ytkownicy kszta³tuj¹ postaæ i jej chowañce oraz zdobywaj¹ kolejne poziomy wykonuj¹c ponad 1500 zadañ oraz konfrontuj¹c siê z ponad 300 unikalnymi stworzeniami. Podczas eksploracjiœwiata Allods Online gracze samodzielnie lub grupowo walcz¹ w lochach, zamkach iœwi¹tyniach. Allods Online posiada mechanizmy Rasa vs. Rasa, Gracze vs.Œrodowisko oraz Statek kosmiczny vs. Statek kosmiczny. Nadchodzi czas okrywania przestrzeni Astral na pok³adzie swojego statku i wcielenia siê w rolê pirata! http://allods.gPotato.eu

O Gala Networks Europe Ltd. i gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. jest wiod¹cym europejskim wydawc¹ bezp³atnych gier online.

Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez wydawanie, dystrybucjê oraz prowadzenie serwisów bezp³atnych gier online za poœrednictwem strony www.gPotato.eu. Gala Networks Europe zosta³a za³o¿ona w Dublinie w 2006 roku i od tego czasu oferuje graczom szerokie spektrum gier MMORPG, takich jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online czy Castle of Heroes. Portal gPotato.eu, na którym umieszczone s¹ gry, jest odwiedzany przez ponad 3 miliony u¿ytkowników. Allods Online, pi¹ta gra portalu, bêdzie dostêpna na pocz¹tku 2010 roku. Canaan Online i Castle of Heroes rusz¹ tak¿e we wczesnym okresie 2010 roku, a Project 9 bêdzie uruchomiony podczas 2010 roku. Wiêcej informacji na temat Gala Networks Europe znajduje siê na stronie www.gala-net.eu.

O Mail.ru

Mail.ru jest wiod¹cym, rosyjskim portalem internetowym, który,œwiadcz¹c ponad 40 us³ug, zaspokaja potrzeby globalnej spo³ecznoœci rosyjskiej w zakresie rozrywki i komunikacji. Wœród oferowanych us³ug znajduj¹ siê najwiêkszy rosyjski bezp³atny e-mail, popularny komunikator Mail.ru Agent, krajowy serwis spo³ecznoœciowy My Mir@Mail.ru, wyszukiwarka Poisk@Mail.ru oraz hosting dla zdjêæ, filmów i blogów. Maj¹c ponad 50 procent udzia³u w rynku i ponad 40 tytu³ów obejmuj¹cych pe³en zakres indywidualnych preferencji, Mail.ru Games jest wiod¹cym rosyjskim wydawc¹ gier online. Jego szerokie portfolio obejmuje wewnêtrznie opracowane hity jak Allods Online (wykonane przez Astrum Nival) oraz Legend: Legacy of the Dragons, a tak¿e udane miêdzynarodowe licencje, takie jak Perfect World II, Lord of the Rings Online, Silkroad Online, ZX Online Cross Fire i ZT Online. Mail.ru posiada osiem biur w Rosji: w Moskwie, Sankt Petersburgu, Jekaterynburgu, Nizhniy Nowogrodzie, Nowosybirsku, Czelabiñsku, Samarze i Kazanie. Firma posiada tak¿e miêdzynarodowe siedziby w Kijowie i Hamburgu. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na www.mail.ru

Serwisy spo³ecznoœciowe:

Angielski portal gildii: http://allodsonline-en.ning.com

Angielski Twitter: https://twitter.com/AllodsOnline_en

Angielski Facebook: http://www.facebook.com/allodsonline-en

YouTube: http://www.youtube.com/allods

Kontakt dla mediów:

Kamila Wardyn

People PR

+ 48 608 637 193

kamila.wardyn@peoplegroup.pl


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.