Ju¿ niebawem rozpocznie siê polowanie na Czarownicê!

INFORMACJA PRASOWA

W momencie, gdy historia powtarza siê, a mrok pokrywa terytorium Rappelz,

losyœwiata spoczywaj¹ w rêkach graczy, którzy s¹ na tyleœmiali,

by stawiæ czo³a odrodzonej Czarownicy.

DUBLIN, Irlandia– 8 lutego 2010. gPotato Europe z dum¹ og³asza,¿e Rappelz, bezp³atna gra fantasy MMORPG, posiadaj¹ca ju¿ ponad 3 miliony u¿ytkowników naœwiecie, wkroczy w now¹ erê

wraz ze wprowadzeniem nowego trybu rozgrywki PvP oraz trzech nowych, fascynuj¹cych chowañców. Wszystko

to bêdzie dostêpne w nowym rozszerzeniu„Odrodzenie”, którego europejska premiera odbêdzie siê pod koniec lutego.

Nadszed³ czas, aby przedstawiæ graczom chowañce, które bêd¹ im towarzyszyæ w nowym rozszerzeniu oraz nowej strefie PvP, umo¿liwiaj¹cej odbywanie pojedynków a¿ z 64 przeciwnikami w tym samym czasie.

Bia³y Jednoro¿ec, legendarna, magiczna bestia mo¿e uleczyæ wszelkie, nawet teœmiertelne rany. Potrafi tak¿e chwilowo oœlepiæ przeciwnika za pomoc¹ swoich zdolnoœæ magicznych. Jest marzeniem wieluœmia³ych graczy, poniewa¿ cechuje siê wyj¹tkow¹ lojalnoœci¹. Jednoro¿ec jest gotowy wesprzeæ potêgê swojego pana i poœwiêcaj¹c swoje w³asne umiejêtnoœci, Bia³y Jednoro¿ec potrafi równie¿ wskrzesiæ zabitego w walce w³aœciciela. Zaawansowani gracze, którzy zdobêd¹ serce bestii, bêd¹ mogli na niej jeŸdziæ.

Bia³y Jednoro¿ec, w trakcie trwania gry bêdzie ewoluowa³ do postaciŒnie¿nego Jednoro¿ca i Bia³ego Jednoro¿ca.

Mroczny Jednoro¿ec, którego cia³o by³o niegdyœ nieskazitelnie bia³e, przybra³o teraz kolor ciemnej czerwieni, rozœwietlanej przeklêtymi p³omieniami. Pomimo przera¿aj¹cego wygl¹du, bestiê t¹ cechuje dobroæ i czyste serce. Mroczny Jednoro¿ec zapewni ochronê przez destrukcyjnymi atakami mrocznych si³ WiedŸmy. Przebijaj¹c przeciwnika swym rogiem, spowoduje wewnêtrzne krwawienie iœmieræ przeciwnika. Na jego grzbiecie zaawansowani gracze bêd¹ mogli sprawnie siê przemieszczaæ. Bestia bêdzie ewoluowaæ do postaci Hebanowego Jednoro¿ca, oraz Gorej¹cego Jednoro¿ca.

Mistyczny D¿in, potê¿ny demon, mistrz magii i zwinnoœci, powsta³y z mocy pustyni Ceriu.

Raz z³apany i uwiêziony, bêdzie lojalny swemu panu podczas wszystkich przygód. Posiadaj¹c umiejêtnoœæ rz¹dzenia wiatrem, potrafi powstrzymaæ i obezw³adniæ przeciwników. Jego kolejnymi wcieleniami s¹ Potê¿ny Ifrit oraz Karin.

Jeden z najbardziej oczekiwanych atutów rozszerzenia“Odrodzenie” to rozgrywka„Deathmatch”. Tryb ten pozwala graczom na walkê z

przeciwnikami na tym samym, jak i wy¿szym poziomie. Do strefy„Deathmatch” mo¿na wkroczyæ

w dowolnym momencie, aby stoczyæ emocjonuj¹ce walki. Co wa¿ne, nie trzeba obawiaæ siêœmierci, gdy¿ wszyscy gracze maj¹ mo¿liwoœæ„odrodzenia siê”!

O Rappelz

Rappelz jest bezp³atn¹ gr¹ MMORPG wydan¹ po polsku, francusku, niemiecku oraz turecku przez Gala Networks Europe Ltd. W mrocznymœwiecie Rappelz wszyscy gracze mog¹ do³¹czyæ do jednej

z trzech ras dostêpnych w grze oraz odnaleŸæ dla siebie najpotê¿niejszego Chowañca. Gra ma oko³o

3 milionów u¿ytkowników na ca³ymœwiecie. Rappelz bêdzie tak¿e dostêpna w jêzyku w³oskim

od koñca lutego, wraz z premier¹ rozszerzenia Kroniki VI - Odrodzenie. Dodatkowe informacje

s¹ dostêpne na oficjalnej stronie Rappelz: http://pl.rappelz.gpotato.eu.

O Gala Networks Europe Ltd. i gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. jest wiod¹cym europejskim wydawc¹ bezp³atnych gier online.

Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez wydawanie, dystrybucjê oraz prowadzenie serwisów bezp³atnych gier online za poœrednictwem strony www.gPotato.eu.

Gala Networks Europe zosta³a za³o¿ona w Dublinie w 2006 roku i od tego czasu oferuje graczom szerokie spektrum gier MMORPG, takich jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online

czy Castle of Heroes. Portal gPotato.eu, na którym umieszczone s¹ gry, jest odwiedzany przez ponad

3 miliony u¿ytkowników. Allods Online, pi¹ta gra portalu, bêdzie dostêpna na pocz¹tku 2010 roku. Canaan Online i Castle of Heroes rusz¹ tak¿e we wczesnym okresie 2010 roku, a Project 9 bêdzie uruchomiony podczas 2010 roku. Wiêcej informacji na temat Gala Networks Europe znajduje siê

na stronie www.gala-net.eu.

Szczegó³owych informacji mediom udziela:

Kamila Wardyn, People PR

mob. +48 608 637 193

kamila.wardyn@peoplegroup.pl


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.