Odliczanie zosta³o zakoñczone– ekspansja Rappelz: Odrodzenie

INFORMACJA PRASOWA

Bêbny Wojny zabrzmia³y ponownie. WiedŸma powróci³a, nadszed³ czas by po raz kolejny stawiæ jej czo³a i przywróciæ pokój na Kontynencie!

Dublin, Irlandia– 9 marca 2010 - gPotato Europe ma zaszczyt og³osiæ wprowadzenie nowego rozszerzenia do bezp³atnej gry MMORPG Rappelz - dodatek nosi nazwê Odrodzenie. WiedŸma zmartwychwsta³a, a nowa strefa PvP zosta³a otwarta. Oznacza to nowe wyzywania oraz nowe starcia i walki z innymi graczami, a tak¿e nowe przygody i zadania do wykonania. Warto do³¹czyæ

do spo³ecznoœci Rappelz i przygotowaæ siê na przygodê¿ycia!

PvP umo¿liwia walki nawet z 64 przeciwnikami w tym samym czasie, a strefa Deathmatch sta³a siê scen¹ dla bezlitosnych walk. To w³aœnie w niej, dziêki nieznanej energii, gracze mog¹ odrodziæ siê poœmierci i walczyæ bez jakiegokolwiek strachu czy obaw.

Nowe chowañce wprowadz¹œwie¿y powiew na ziemie Rappelz. Bia³y Jednoro¿ec, który posiada niekoñcz¹c¹ siê moc uzdrawiania, bêdzie zawsze wierny swojemu w³aœcicielowi. Mroczny Jednoro¿ec ze swoimi gor¹cymi, niczym lawa p³omieniami zasieje strach w sercach wrogów, a Mistyczny D¿in, w³adaj¹cy¿ywio³em wiatru, powita w tej niezwyk³ej przygodzie graczy wy¿szego poziomu.

Ale to nie wszystkie atrakcje proponowane przez Rappelz Odrodzenie! Zespó³ gPotato ma tak¿e zaszczyt og³osiæ uruchomienie nowej, oficjalnej strony Rappelz. Zaprojektowana tak, by jak najlepiej wpasowaæ siê w mroczny wizerunek gry, stanie siê nowym domem dla spo³ecznoœci graczy Rappelz. Oficjalna strona zosta³a wzbogacona o funkcjê ankiety, zosta³a dodana sekcja grafik z gry, a ka¿dy uczestnik forum ma teraz mo¿liwoœæ wyboru awatara dla swego profilu!

By nie przegapiæ zbli¿aj¹cych siê niespodzianek nale¿y niezw³ocznie odwiedziæ oficjaln¹ stronê Rappelz: http://rappelz.gpotato.eu. Gracze mog¹ tak¿e przy³¹czyæ siê do grupy fanów Rappelz

na portalach spo³ecznoœciowych Facebook oraz Nasza Klasa, by podzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami i spostrze¿eniami zwi¹zanymi z Rappelz.

O Rappelz

Rappelz jest bezp³atn¹ gr¹ MMORPG, wydan¹ przez Gala Networks Europe Ltd. w ponad 10 jêzykach . Gra ma ponad 3 miliony u¿ytkowników na ca³ymœwiecie. Akcja Rappelz osadzona jest wœredniowiecznym, fantastycznymœwiecie, zdominowanym przez 3 g³ówne rasy: Deva, Gaia i Asura. Gracze mog¹ zdobyæ 170 poziomów, wykorzystuj¹c 27 profesji i oswajaj¹c 22 gatunki ró¿nych bestii. Entuzjaœci Rappelz mog¹ nabywaæ specjalne punkty gPotato, u¿ywane jako wirtualna waluta do zakupu unikalnych przedmiotów pozwalaj¹cych na udoskonalanie postaci gracza. Oficjalna premiera polskojêzycznej wersji Rappelz odby³a siê w listopadzie 2009.

O Gala Networks Europe Ltd. i gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. to wiod¹cy, europejski wydawca bezp³atnych gier online. Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez hosting, wydawanie oraz dystrybucjê bezp³atnych gier online, umieszczonych na portalu www.gPotato.eu. Firma zosta³a za³o¿ona w 2006 roku w Dublinie, a w jej portfolio znajduj¹ siê takie gry MMORPG jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online and Castle of Heroes. Portal gPotato.eu skupia obecnie ponad 3,000,000 fanów gier. Allods Online, pi¹ta gra portalu, zostanie uruchomiona na pocz¹tku 2010 roku. Canaan Online i Castle of Heroes bêd¹ dostêpne na pocz¹tku 2010 roku,

a Project 9 ruszy podczas 2010 roku. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na stronie www.gala-net.eu.

Social Networks:

Facebook: http://www.facebook.com/RappelzPL

YouTube: http://www.youtube.com/rappelzeurope

Kontakt dla mediów:

Kamila Wardyn

People PR

+ 48 608 637 193

kamila.wardyn@peoplegroup.pl 


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.