? RIOT ????G??O??? ???S ???????S ??? ??G??S???? ??O??T??????S ??S S???? 3 S?? STAPLES CENTER S??S 4 ???O?????

Κ?θε παιχν?δι ε?ναι κρ?σιμο στο δρ?μο για τη δ?ξα, καθ?ς οι καλ?τεροι πα?κτες του κ?σμου στο League of Legends αγων?ζονται για την κατ?κτηση του Κυπ?λλου του Επικαλεστ? αυτ?ν τον Οκτ?βριο

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - 11 Ιουλ?ου, 2013 - Η Riot Games αποκ?λυψε σ?μερα τα σχ?δι? της για το Παγκ?σμιο Πρωτ?θλημα της 3ης Σεζ?ν, την σημαντικ?τερη εκδ?λωση για τα επαγγελματικ? esports του League of Legends στον κ?σμο. Απ? τις 16 Σεπτεμβρ?ου, οι καλ?τερες ομ?δες απ? κ?θε περιοχ? του κ?σμου θα βρεθο?ν στη Ν?τια Καλιφ?ρνια για ?να μ?να ?ντονης δρ?σης, συμπεριλαμβανομ?νων των ημιτελικ?ν που θα λ?βουν χ?ρα στο Galen Center, ?που διεξ?χθη ο περσιν?ς τελικ?ς. Μ?λις... καταλαγι?σει η σκ?νη, οι διαγωνιζ?μενοι θα αναμετρηθο?ν στον Τελικ? του Παγκ?σμιου Πρωταθλ?ματος στο μεγαλ?τερο κ?ντρο επαγγελματικο? αθλητισμο? του Λος ?ντζελες, το Staples Center.

Το τουρνου? του Παγκοσμ?ου Πρωταθλ?ματος που θα διεξαχθε? την Παρασκευ?, 4 Οκτωβρ?ου θα ε?ναι το επιστ?γασμα της φετιν?ς σεζ?ν του επαγγελματικο? πρωταθλ?ματος του League of Legends, με τους κορυφα?ους πα?κτες του αθλ?ματος να μ?χονται μπροστ? απ? 10.000 και πλ?ον οπαδο?ς στο στ?διο, καθ?ς και εκατομμ?ρια ?λλους θεατ?ς online. Η νικ?τρια ομ?δα θα στεφθε? παγκ?σμια πρωταθλ?τρια της 3ης Σεζ?ν, με ?παθλο το Κ?πελλο του Επικαλεστ? και 1 εκατομμ?ριο δολλ?ρια σε μετρητ?. Η π?ληση των εισιτηρ?ων θα ξεκιν?σει στις 25 Ιουλ?ου στο lolesports.com και σε ?λλους ιστ?τοπους π?λησης εισιτηρ?ων. 

Αυτ? το καλοκα?ρι, στο www.lolesports.com θα βρε?τε πλ?ρη κ?λυψη ?λων των σημαντικ?ν αγ?νων, καθ?ς και ειδ?σεις, βαθμολογ?ες και προνομιακ? πρωτ?τυπο περιεχ?μενο. 

Ενδιαφ?ροντα στοιχε?α για το Παγκ?σμιο Πρωτ?θλημα του League of Legends:

·         Κ?θε αγ?νας ε?ναι σημαντικ?ς: Οι κορυφα?ες ομ?δες απ? ?λο τον κ?σμο θα διαγωνιστο?ν σε τουρνου? προκριματικ?ν στη δι?ρκεια του καλοκαιριο?, για να κυριαρχ?σουν στην περιοχ? τους και να κερδ?σουν το ταξ?δι στο Λος ?ντζελες 

·         Τα μ?τια ?λων θα ε?ναι στραμμ?να στο Λος ?ντζελες:  Με το στ?διο των 12.000 θ?σεων γεμ?το, καθ?ς και με εκατομμ?ρια οπαδο?ς να παρακολοθο?ν τους αγ?νες online, το Παγκ?σμιο Πρωτ?θλημα αποτελε? την κατακλε?δα μιας ιστορικ?ς σεζ?ν για τα επαγγελματικ? esports

·         ?παθλα αξ?ας εκατομμυρ?ων δολαρ?ων: Με τα ?παθλα αξ?ας 2 εκατομμυρ?ων δολαρ?ων, το σ?νολο των επ?θλων της 3ης Σεζ?ν φτ?νει τα 8 εκατομμ?ρια δολ?ρια σε ?λο τον κ?σμο

Στη δι?ρκεια της χρονι?ς, το ενδιαφ?ρον για τα esports σε ?λο τον κ?σμο εκτοξε?τηκε στα ?ψη. Την πρ?τη εκδ?λωση All-Star του League of Legends παρακολο?θησαν π?νω απ? 18 εκατομμ?ρια μοναδικο? θεατ?ς, εν? οι υποψ?φιοι πα?κτες για τη συμμετοχ? στην εκδ?λωση ?λαβαν περισσ?τερες απ? 50 εκατομμ?ρια ψ?φους.

###

Σχετικ? με το League of Legends

Το League of Legends® ε?ναι ?να online παιχν?δι με υψηλ? ανταγωνισμ? και γρ?γορους ρυθμο?ς που συνδυ?ζει την ταχ?τητα και την ?νταση εν?ς παιχνιδιο? στρατηγικ?ς σε πραγματικ? χρ?νο (RTS) με στοιχε?α παιχνιδιο? ρ?λων (RPG). Δ?ο ομ?δες που αποτελο?νται απ? παν?σχυρους ?ρωες που καθ?νας τους ?χει μοναδικ? σχεδιασμ? και στυλ παιχνιδιο? πολεμο?ν σε πολλ? πεδ?α μ?χης και λειτουργ?ες παιχνιδιο?. Με ?να ρ?στερ ηρ?ων που αυξ?νεται συνεχ?ς, με συχν?ς ενημερ?σεις για την ισορροπ?α και με μια δραστ?ρια επαγγελματικ? σκην?, το League of Legends προσφ?ρει ατελε?ωτες ?ρες παιχνιδιο? για πα?κτες ?λων των επιπ?δων. 

Σχετικ? με την Riot Games

Η Riot Games ιδρ?θηκε το 2006 απ? πα?κτες με επιχειρηματικ? πνε?μα που πιστε?ουν ?τι η αν?πτυξη παιχνιδι?ν με επ?κεντρο τον πα?κτη μπορε? να οδηγ?σει στη δημιουργ?α εξαιρετικ?ν παιχνιδι?ν. Το 2009, η Riot παρουσ?ασε τον πρ?το τ?τλο της, το League of Legends το οπο?ο ?χαιρε θερμ?ς υποδοχ?ς απ? κριτικο?ς και πα?κτες. Περισσ?τεροι απ? 11 εκατομμ?ρια πα?κτες πα?ζουν κ?θε μ?να. Οι πα?κτες αποτελο?ν τη β?ση της κοιν?τητ?ς μας και συνεχ?ζουμε να εξελ?σσουμε και να βελτι?νουμε την εμπειρ?α του League of Legends αποκλειστικ? γι' αυτο?ς. 

 


Games PressGames Press is the leading online resource for games journalists. Used daily by magazines, newspapers, TV, radio, online media and retailers worldwide, it offers a vast, constantly updated archive of press releases and assets, and is the simplest and most cost-effective way for PR professionals to reach the widest possible audience. Registration for the site and the Games Press email digest is available, to the trade only, at www.gamespress.com.