eutechnyx

Eutechnyx shrinks further as ZeroLight gains 22 employees

Eutechnyx shrinks further as ZeroLight gains 22 employees

New jobs created at 3D visualisation studio, while eight Eutechnyx staff have entered consultation